Data Policy

privacy

Persoonsgegevens (hierna grotendeels aangeduid als “gegevens”) worden door ons uitsluitend verwerkt in het kader van de noodzaak en met het oog op het aanbieden van een functionele en gebruiksvriendelijke website, met inbegrip van de inhoud en de diensten die er worden aangeboden.

Op grond van artikel 4, fig. 1. van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna alleen “GDPR” genoemd), wordt onder “verwerking” verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Met het volgende privacybeleid informeren wij u in het bijzonder over de aard, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over het doel van en de middelen voor de verwerking. Bovendien informeren wij u hieronder over de door ons gebruikte componenten van derden voor optimalisatiedoeleinden en om de gebruikskwaliteit te verhogen, voor zover derden hiermee gegevens verwerken, ook weer op eigen verantwoordelijkheid.

Onze privacyverklaring is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als verantwoordelijken voor de verwerking
II. Rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over gegevensverwerking

I. Informatie over ons als verantwoordelijken voor de verwerking

De verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van de wet op de gegevensbescherming is:

Jan Menge

Middelwegg 12

48691 Vreden

Tel: 0170-3166297
jan (at) luckyflippers . com
LuckyFlippers.com | LuckyFlippers.eu

LuckyFlippers.eu

II. Rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben de gebruikers en de betrokkenen het recht

.
  • op de bevestiging dat hen betreffende gegevens worden verwerkt, op informatie over de verwerkte gegevens, op nadere informatie over de gegevensverwerking en op kopieën van de gegevens (vgl. ook art. 15 DSGVO);
  • op correctie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens (zie ook art. 16 GDPR);
  • tot onmiddellijke verwijdering van de hen betreffende gegevens (zie ook art. 17 GDPR), of, als alternatief, voor zover verdere verwerking is vereist op grond van art. 17, lid. 3 DSGVO is vereist, op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 DSGVO;
  • op ontvangst van de hen betreffende en door hen verstrekte gegevens en op overdracht van deze gegevens aan andere aanbieders/verantwoordelijke partijen (vgl. ook artikel 20 DSGVO);
  • op een klacht bij de toezichthoudende autoriteit, indien zij van mening zijn dat de hen betreffende gegevens door de aanbieder in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming worden verwerkt (vgl. ook artikel 77 DSGVO).

Daarnaast is de aanbieder verplicht alle ontvangers aan wie gegevens door de aanbieder zijn verstrekt, te informeren over elke correctie of verwijdering van gegevens of beperking van de verwerking die plaatsvindt op grond van de artikelen 16, 17, lid 1, 18 DSGVO. Deze verplichting bestaat echter niet voor zover deze kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Niettegenstaande het voorgaande heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.

.

Ook hebben gebruikers en betrokkenen overeenkomstig art. 21 DSGVO het recht bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die hen betreffen, mits de gegevens door de aanbieder worden verwerkt overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. Met name bezwaar tegen gegevensverwerking met het oog op direct marketing is ontvankelijk.

.

III. Informatie over gegevensverwerking

Uw gegevens die bij het gebruik van onze website worden verwerkt, worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, het wissen van de gegevens niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten en er hierna geen andere informatie over individuele verwerkingsprocedures wordt verstrekt.

servergegevens

Om technische redenen, met name om een veilige en stabiele internetaanwezigheid te garanderen, worden gegevens door uw internetbrowser aan ons of aan onze web space provider doorgegeven. Met deze zogenaamde serverlogbestanden worden onder andere het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u onze internetaanwezigheid hebt opgeroepen (referrer-URL), de website(s) van onze internetaanwezigheid die u bezoekt, de datum en tijd van de respectieve toegang, evenals het IP-adres van de internetverbinding van waaruit het gebruik van onze internetaanwezigheid plaatsvindt, verzameld.

.

Deze op deze manier verzamelde gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens van u.

Deze opslag vindt plaats op de rechtsgrondslag van Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.

.

De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen gewist, voor zover geen verdere opslag voor bewijsdoeleinden vereist is. In het andere geval worden alle of een deel van de gegevens niet gewist totdat een incident definitief is opgelost.

Cookies

a) Sessiecookies/sessiecookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die op uw eindapparaat worden geplaatst en opgeslagen door de internetbrowser die u gebruikt. Via deze cookies wordt bepaalde informatie van u, zoals uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres, in individuele mate verwerkt.

.

Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger, omdat de verwerking bijvoorbeeld de weergave van onze website in verschillende talen of het aanbieden van een winkelwagenfunctie mogelijk maakt.

.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 lit b.) DSGVO, voor zover deze cookiegegevens worden verwerkt voor het initiëren of uitvoeren van een contract.

Indien de verwerking niet ten doel heeft een contract te initiëren of uit te voeren, ligt ons gerechtvaardigd belang in de verbetering van de functionaliteit van onze website. De rechtsgrondslag is dan Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO.

Wanneer u uw internetbrowser afsluit, worden deze sessiecookies verwijderd.

b) Cookies van derden

Wanneer van toepassing, maakt onze website ook gebruik van cookies van partnerbedrijven waarmee wij samenwerken ten behoeve van reclame, analyse of functionaliteit van onze website.

.

Voor meer informatie hierover, in het bijzonder over de doeleinden en de rechtsgrondslag voor de verwerking van dergelijke cookies van derden, verwijzen wij u naar de onderstaande informatie.

c) Eliminatiemogelijkheid

U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door uw internetbrowser in te stellen. Evenzo kunt u reeds opgeslagen cookies op elk gewenst moment verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, hangen echter af van uw specifieke gebruikte internetbrowser. Als u vragen hebt, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning. In het geval van zogenaamde Flash-cookies kan de verwerking echter niet via de browserinstellingen worden verhinderd. In plaats daarvan moet u de instellingen van uw Flash-speler wijzigen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, hangen ook af van de specifieke Flash-speler die u gebruikt. Gebruik daarom bij vragen ook de helpfunctie of documentatie van uw Flash-speler of neem contact op met de fabrikant of gebruikersondersteuning.

Als u de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit echter tot gevolg hebben dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

Nieuwsbrief

Met de volgende mededelingen informeren wij u over de inhoud van onze newsletter en over de registratie, verzending en statistische evaluatieprocedure en uw recht van verzet. Door u in te schrijven op onze nieuwsbrief, gaat u akkoord met de ontvangst ervan en met de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie (hierna: “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Daartoe is het noodzakelijk het e-mailadres op te geven. Voor zover in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief de inhoud ervan specifiek wordt omschreven, is deze beslissend voor de toestemming van de gebruikers.

Double opt-in en logging: de inschrijving voor mijn nieuwsbrief gebeurt in een zogenaamd double opt-in proces. Dit betekent dat u na registratie een e-mail met een bevestigingslink zult ontvangen: Door op deze link te klikken, bevestigt u dat u mijn nieuwsbrief wenst te ontvangen. Deze bevestiging is nodig opdat niemand zich met andere e-mailadressen kan registreren. De registratie wordt bijgehouden om het registratieproces volgens de wettelijke voorschriften te kunnen bewijzen. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd en van uw IP-adres. Evenzo worden wijzigingen in uw gegevens die bij de verzenddienstverlener zijn opgeslagen, geregistreerd.

Duitsland: Het verzenden van de nieuwsbrief en de daarmee verbonden prestatiemeting is gebaseerd op de toestemming van de ontvangers conform Art. 6 para. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO in combinatie met § 7 para. 2 Nr. 3 UWG of op basis van de wettelijke toestemming conform § 7 para. 3 UWG.

Het vastleggen van het registratieproces vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Onze belangstelling gaat uit naar het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen dient als aan de verwachtingen van de gebruikers voldoet en ons verder in staat stelt toestemming te bewijzen.

.

Opzegging en herroeping: U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment opzeggen, d.w.z. uw toestemming intrekken. Onderaan elke nieuwsbrief vindt u een link om u uit te schrijven. Wij kunnen uitgeschreven e-mailadressen tot drie jaar bewaren op basis van ons rechtmatig belang om eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventuele verdediging tegen vorderingen. Een individueel verzoek om verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van een toestemming wordt bevestigd.

.
Nieuwsbrief bezorgdienst

De nieuwsbrief wordt verzonden met behulp van de mailing service provider MailPoet (door Wysija SARL, 6 rue Dieudé, 13006 Marseille, Frankrijk). U kunt het privacybeleid van de aanbieder van de mailingdienst hier bekijken: docs.mailpoet.com. De verzenddienstverlener wordt gebruikt op basis van ons legitiem belang volgens Art. 6 (1) lit. f DSGVO en een orderverwerkingsovereenkomst volgens Art. 28 (3) p. 1 DSGVO.

De verzenddienstverlener mag de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toerekening aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. voor de technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrieven of voor statistische doeleinden. De verzenddienstverlener gebruikt de gegevens van mijn nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om de gegevens aan derden door te geven.

Meting succes nieuwsbrief

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “webbaken”, d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat wordt opgehaald van mijn server of, als ik een verzenddienstverlener gebruik, van hun server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem en ook uw IP-adres en het tijdstip van de opvraging.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Statistisch onderzoek houdt ook in dat wordt nagegaan of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Door u te registreren, gaat u akkoord met deze statistische verzameling. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet mijn bedoeling, noch die van de aanbieder van de verzendingsdienst, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen mij eerder om de leesgewoonten van mijn gebruikers te herkennen en mijn inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen volgens de interesses van mijn gebruikers.

Contact aanvragen/contact optie

Als u contact met ons opneemt via een contactformulier of e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw verzoek te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor de verwerking en beantwoording van uw verzoek – zonder deze gegevens kunnen wij uw verzoek niet of in het beste geval beperkt beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO.

Uw gegevens worden gewist als uw verzoek afdoende is beantwoord en het wissen niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaarplichten, zoals bij een eventuele latere contractverwerking.

Twitter

Wij zijn online aanwezig op Twitter om ons bedrijf en onze diensten onder de aandacht te brengen en om met klanten/prospects te communiceren. Twitter is een dienst van Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

In dit verband willen wij erop wijzen dat de mogelijkheid bestaat dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie, met name in de VS, worden verwerkt. Dit kan verhoogde risico’s voor de gebruikers met zich meebrengen, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan zijn om op een later tijdstip toegang tot de gebruikersgegevens te krijgen. Wij hebben ook geen toegang tot deze gebruikersgegevens. De mogelijkheid van toegang ligt uitsluitend bij Twitter.

.

De privacyverklaring van Twitter is te vinden op

.

https://twitter.com/de/privacy

YouTube

We zijn online aanwezig op YouTube om ons bedrijf en onze diensten onder de aandacht te brengen en om met klanten/prospects te communiceren. YouTube is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

In dit verband willen wij erop wijzen dat de mogelijkheid bestaat dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie, met name in de VS, worden verwerkt. Dit kan verhoogde risico’s voor de gebruikers met zich meebrengen, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan zijn om op een later tijdstip toegang tot de gebruikersgegevens te krijgen. Wij hebben ook geen toegang tot deze gebruikersgegevens. De toegangsmogelijkheid ligt uitsluitend bij YouTube.

U kunt de privacyverklaring van YouTube vinden op

.

https://policies.google.com/privacy

LinkedIn

We zijn online aanwezig op LinkedIn om ons bedrijf en onze diensten onder de aandacht te brengen en om met klanten/prospects te communiceren. LinkedIn is een dienst van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

In dit verband willen wij erop wijzen dat de mogelijkheid bestaat dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie, met name in de VS, worden verwerkt. Dit kan verhoogde risico’s voor de gebruikers met zich meebrengen, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan zijn om op een later tijdstip toegang tot de gebruikersgegevens te krijgen. Wij hebben ook geen toegang tot deze gebruikersgegevens. De toegangsmogelijkheid ligt uitsluitend bij LinkedIn.

De privacyverklaring van LinkedIn is te vinden op

.

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook

We zijn als bedrijf aanwezig op het Facebook-platform om onze producten en diensten te promoten en om te communiceren met potentiële klanten of cliënten.

Op dit social media platform zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk met Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

De privacy officer van Facebook is te bereiken via een contactformulier:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

We hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid geregeld in een overeenkomst over de respectieve verplichtingen in het kader van de GDPR. Deze overeenkomst, waarin de wederzijdse verplichtingen zijn vastgelegd, is te vinden op de volgende link:

.

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De hieronder weergegeven rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Ons legitiem belang is de analyse, communicatie, alsmede de verkoop en promotie van onze producten en diensten.

.

De rechtsgrondslag kan ook een toestemming zijn van de gebruiker overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO aan de platformexploitant. De toestemming hiervoor kan door de gebruiker overeenkomstig art. 7 lid 3 DSGVO te allen tijde worden herroepen door kennisgeving aan de platformexploitant voor de toekomst.

.

Bij het oproepen van onze online aanwezigheid op het platform Facebook worden gegevens van de gebruiker (bijv. persoonsgegevens, IP-adres, etc.) verwerkt door Facebook Ireland Ltd. als de exploitant van het platform in de EU.

Deze gebruikersgegevens worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van onze bedrijfsaanwezigheid op Facebook. Facebook Ireland Ltd. gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en om profielen van gebruikers op te stellen. Op basis van deze profielen is het voor Facebook Ireland Ltd. bijvoorbeeld mogelijk om gebruikers binnen en buiten Facebook te adverteren op basis van hun interesses. Als de gebruiker op het moment van het gesprek is ingelogd op zijn of haar account op Facebook, kan Facebook Ireland Ltd. de gegevens ook koppelen aan de desbetreffende gebruikersaccount.

In het geval dat de gebruiker via Facebook contact met ons opneemt, zullen de bij die gelegenheid ingevoerde persoonsgegevens van de gebruiker worden gebruikt om het verzoek te verwerken. De gegevens van de gebruiker worden door ons gewist, voor zover de vraag van de gebruiker afdoende is beantwoord en geen wettelijke bewaarplichten, zoals in geval van latere contractverwerking, zich hiertegen verzetten.

Voor de verwerking van de gegevens kunnen ook cookies worden geplaatst door Facebook Ireland Ltd.

.

Indien de gebruiker niet instemt met deze verwerking, is het mogelijk de installatie van cookies te verhinderen door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Reeds opgeslagen cookies kunnen ook te allen tijde worden gewist. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. In het geval van Flash-cookies kan de verwerking niet worden verhinderd via de instellingen van de browser, maar door de overeenkomstige instelling van de Flash player. Indien de gebruiker de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van Facebook ten volle kunnen worden gebruikt.

.

Voor meer details over verwerkingsactiviteiten, hoe u deze kunt stoppen en hoe u door Facebook verwerkte gegevens kunt wissen, raadpleegt u het gegevensbeleid van Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Het is niet uitgesloten dat de verwerking door Facebook Ireland Ltd. ook wordt uitgevoerd via Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 in de Verenigde Staten.

Instagram

We zijn als bedrijf aanwezig op het Instagram-platform om onze producten en diensten te promoten en om te communiceren met potentiële klanten of cliënten.

Op dit social media platform zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk met Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

De privacy officer van Instagram is te bereiken via een contactformulier:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

We hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid geregeld in een overeenkomst over de respectieve verplichtingen in het kader van de GDPR. Deze overeenkomst, waarin de wederzijdse verplichtingen zijn vastgelegd, is te vinden op de volgende link:

.

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De hieronder weergegeven rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Ons legitiem belang is de analyse, communicatie, alsmede de verkoop en promotie van onze producten en diensten.

.

De rechtsgrondslag kan ook een toestemming zijn van de gebruiker overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO aan de platformexploitant. De toestemming hiervoor kan door de gebruiker overeenkomstig art. 7 lid 3 DSGVO te allen tijde worden herroepen door kennisgeving aan de platformexploitant voor de toekomst.

.

Bij het oproepen van onze online aanwezigheid op het platform Instagram worden gegevens van de gebruiker (bijv. persoonsgegevens, IP-adres, etc.) verwerkt door Facebook Ireland Ltd. als exploitant van het platform in de EU.

Deze gebruikersgegevens worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van onze bedrijfsaanwezigheid op Instagram. Facebook Ireland Ltd. gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en om profielen van gebruikers op te stellen. Op basis van deze profielen is het voor Facebook Ireland Ltd. bijvoorbeeld mogelijk om gebruikers binnen en buiten Instagram te adverteren op basis van hun interesses. Als de gebruiker op het moment van het gesprek is ingelogd op zijn account op Instagram, kan Facebook Ireland Ltd. de gegevens ook koppelen aan de desbetreffende gebruikersaccount.

In het geval dat de gebruiker contact met ons opneemt via Instagram, zullen de bij die gelegenheid ingevoerde persoonsgegevens van de gebruiker worden gebruikt om het verzoek te verwerken. De gegevens van de gebruiker worden door ons gewist, voor zover de vraag van de gebruiker afdoende is beantwoord en geen wettelijke bewaarplichten, zoals in geval van latere contractverwerking, zich hiertegen verzetten.

Voor de verwerking van de gegevens kunnen ook cookies worden geplaatst door Facebook Ireland Ltd.

.

Indien de gebruiker niet instemt met deze verwerking, is het mogelijk de installatie van cookies te verhinderen door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Reeds opgeslagen cookies kunnen ook te allen tijde worden gewist. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. In het geval van Flash-cookies kan de verwerking niet worden verhinderd via de instellingen van de browser, maar door de overeenkomstige instelling van de Flash player. Indien de gebruiker de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van Facebook ten volle kunnen worden gebruikt.

.

Voor meer details over verwerkingsactiviteiten, hoe u deze kunt stopzetten en hoe u door Instagram verwerkte gegevens kunt wissen, raadpleegt u het gegevensbeleid van Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875

Het is niet uitgesloten dat de verwerking door Facebook Ireland Ltd. ook wordt uitgevoerd via Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 in de Verenigde Staten.

Link sociale media via grafische of tekstlink

Wij promoten ook aanwezigheden op de hieronder vermelde sociale netwerken op onze website. De integratie vindt daarbij plaats via een gekoppelde grafische voorstelling van het betrokken netwerk. Door het gebruik van deze gekoppelde afbeelding wordt voorkomen dat wanneer een website wordt opgeroepen waarop een advertentie van een sociaal netwerk staat, automatisch een verbinding tot stand wordt gebracht met de respectieve server van het sociale netwerk om een afbeelding van het respectieve netwerk zelf weer te geven. Alleen door op de bijbehorende afbeelding te klikken wordt de gebruiker doorverwezen naar de dienst van het betreffende sociale netwerk.

.

Nadat de gebruiker is doorverwezen, wordt informatie over de gebruiker verzameld door het desbetreffende netwerk. Hierbij kan niet worden uitgesloten dat de verwerking van de aldus verzamelde gegevens in de Verenigde Staten plaatsvindt.

.

Hierbij gaat het in eerste instantie om gegevens als IP-adres, datum, tijd en bezochte pagina. Indien de gebruiker gedurende die tijd is ingelogd op zijn gebruikersaccount van het betrokken netwerk, kan de netwerkexploitant de verzamelde informatie over het specifieke bezoek van de gebruiker toewijzen aan de persoonlijke account van de gebruiker. Als de gebruiker interactie heeft via een “share”-knop van het respectieve netwerk, kan deze informatie worden opgeslagen in de persoonlijke gebruikersaccount van de gebruiker en eventueel worden gepubliceerd. Als de gebruiker wil voorkomen dat de verzamelde informatie direct aan zijn gebruikersaccount wordt toegewezen, moet hij uitloggen voordat hij op de afbeelding klikt. Bovendien is er de mogelijkheid om de betreffende gebruikersaccount dienovereenkomstig te configureren.

.

De volgende sociale netwerken zijn door middel van links in onze site geïntegreerd:

facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Privacybeleid: https://www.facebook.com/policy.php

twitter

Twitter Inc, 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

Privacybeleid: https://twitter.com/privacy

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Privacybeleid: https://help.instagram.com/519522125107875

Google Analytics

Op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna alleen “Google” genoemd.

De dienst Google Analytics wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze website.

.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, locatie, tijdstip of frequentie van bezoeken aan onze website, wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken echter Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met deze functie verkort Google het IP-adres dat zich al binnen de EU of de EER bevindt.

.

De op deze manier verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven van de bezoeken aan onze website en van de gebruiksactiviteiten aldaar. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om andere diensten te verlenen in verband met het gebruik van onze website en het gebruik van internet.

Google verklaart dat het uw IP-adres niet aan andere gegevens koppelt. Bovendien houdt Google

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

er is meer informatie over gegevensbescherming voor u beschikbaar, bijv. ook over de mogelijkheden om het gebruik van de gegevens stop te zetten.

Daarnaast biedt Google op

.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

een zogenaamde deactivatie add-on samen met verdere informatie hierover. Deze add-on kan met de gebruikelijke internetbrowsers worden geïnstalleerd en biedt u meer controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website oproept. De add-on vertelt het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over uw bezoek aan onze website niet aan Google Analytics mag worden doorgegeven. Dit belet echter niet dat informatie aan ons of aan andere webanalysediensten wordt doorgegeven. Of en welke andere webanalysediensten door ons worden gebruikt, leest u uiteraard ook in dit privacybeleid.

.

Jetpack – WordPress Stats

In onze website gebruiken we Jetpack met de extensie “WordPress Stats”. Dit is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Automattic Inc, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, VS, hierna alleen “Automattic” genoemd.

De Jetpack – WordPress Stats dienst wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze website.

.

Om het gebruiksgedrag te analyseren, slaat Jetpack – WordPress Stats cookies op via uw internetbrowser op uw eindapparaat.

.

Tijdens de verwerking worden uw IP-adres, de website(s) van onze internetpresentie die u bezoekt, de website van waaruit u toegang tot onze internetpresentie hebt verkregen (referrer URL), de tijd die u op onze internetpresentie doorbrengt en de frequentie waarmee u een van onze websites bezoekt, geregistreerd. De verzamelde gegevens worden opgeslagen op een Automattic server in de VS. Uw IP-adres wordt echter onmiddellijk na de verwerking en voordat het wordt opgeslagen, geanonimiseerd.

.

Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de opslag van de cookie te verhinderen door een instelling in uw internetbrowser. Meer informatie hierover vindt u hierboven onder “Cookies”.

.

Google Lettertypen

Op onze website gebruiken we Google Fonts om externe lettertypes weer te geven. Dit is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna alleen “Google” genoemd.

Om de weergave van bepaalde lettertypes op onze website mogelijk te maken, wordt bij het oproepen van onze website een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht.

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de optimalisatie en economische werking van onze website.

.

Door de verbinding met Google die tot stand komt wanneer u onze internetaanwezigheid oproept, kan Google vaststellen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de weergave van het lettertype moet worden verzonden.

Google biedt aan

.

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

verdere informatie over, en specifiek over, hoe het gebruik van de gegevens kan worden stopgezet.

YouTube

In onze aanwezigheid op internet gebruiken we YouTube. Dit is een videoportaal van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, hierna alleen “YouTube” genoemd.

YouTube is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna alleen “Google” genoemd.

Wij gebruiken YouTube in verband met de functie “Verbeterde privacymodus” om u video’s te kunnen tonen. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de kwaliteitsverbetering van onze website. Volgens YouTube houdt de functie “verbeterde gegevensbeschermingsmodus” in dat de hieronder in meer detail beschreven gegevens alleen naar de YouTube-server worden verzonden als je daadwerkelijk een video start.

.

Zonder deze “Verbeterde privacy” wordt een verbinding met de server van YouTube in de VS tot stand gebracht zodra u een van onze internetpagina’s oproept waarop een YouTube-video is ingesloten.

Deze verbinding is noodzakelijk om de betreffende video op onze internetsite via uw internetbrowser te kunnen weergeven. Daarbij registreert en verwerkt YouTube in ieder geval uw IP-adres, de datum en het tijdstip, alsmede de website die u hebt bezocht. Bovendien zal een verbinding met het advertentienetwerk “DoubleClick” van Google tot stand worden gebracht.

Als u tegelijkertijd bent ingelogd op YouTube, wijst YouTube de verbindingsinformatie toe aan uw YouTube-account. Als je dit wilt voorkomen, moet je ofwel uitloggen bij YouTube voordat je onze website bezoekt of de juiste instellingen maken in je YouTube-gebruikersaccount.

.

Omwille van de functionaliteit en om het gebruikersgedrag te analyseren, slaat YouTube permanent cookies op via uw internetbrowser op uw eindapparaat. Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te verhinderen door een instelling in uw internetbrowser. Meer informatie hierover vindt u hierboven onder “Cookies”.

Verder informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, alsmede uw rechten in dit verband en beschermingsmogelijkheden die Google heeft in de onder

https://policies.google.com/privacy

publiceerbare privacyverklaring klaar.

Amazon Affiliate Programma

In onze website gebruiken we het AMAZON affiliate programma. Dit is een dienst van Amazon Europe Core S.à r.l., 5 Rue Plaetis, L -2338 Luxemburg. Via het AMAZON affiliate programma worden advertenties van Amazon.de op onze website geplaatst. Indien u op één van deze advertenties klikt, wordt u doorgestuurd naar de overeenkomstige aanbieding op het AMZON-internetportaal. Als u vervolgens besluit om het geadverteerde product te kopen, ontvangen wij een “commissie” van Amazon.

.

Om deze dienst mogelijk te maken, maakt Amazon gebruik van cookies. Met behulp van deze cookies kan Amazon nagaan dat u van onze internetaanwezigheid bent doorverwezen naar het internetportaal van AMAZON.

Amazon biedt aan

.

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010

verdere privacy informatie op.

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang is het verzekeren van de verwerking en betaling van onze commissieclaims door Amazon.

.

Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de opslag van cookies te verhinderen door een instelling in uw internetbrowser. Meer informatie hierover vindt u hierboven onder “Cookies”.

.

Gebruik Calendly om afspraken te maken

U heeft de mogelijkheid om u aan te melden voor een callback op onze website. Wij gebruiken de online kalender “Calendly” om een afspraak aan te vragen en te selecteren. “Calendly” is een dienst van Calendly, LLC, 3423 Piedmont Road NE, Atlanta, GA 30305-1754, Verenigde Staten.

De informatie die u op het Calendly-formulier verstrekt, inclusief de gegevens die u daar verstrekt, worden door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van uw verzoek en in geval van vervolgvragen. Deze gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bv. gemaakte afspraak). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Voorbeeld privacybeleid van Law Firm Weiß & Partner

__________________________

Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

imprint | privacy